Algemene voorwaarden

1. Lesjaar 

Het Lesjaar bestaat uit 36 lessen, één keer per week. Kiest een leerling voor om de week een les, dan bestaat het lesjaar uit 18 lessen. Het lesjaar start tegelijkertijd met het schooljaar voor scholen in Regio Noord, of een week later, en loopt tot en met de maand juni in het daaropvolgende kalenderjaar (met een eventuele uitloop tot en met juli). Iedere lesovereenkomst heeft de duur van één lesjaar. 

2. Aanmelding en leeftijd 

De aanmelding geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier. Na overleg over de lesvorm en lestijd met de docent schrijft de leerling zich in via het inschrijfformulier dat samen met deze Algemene Voorwaarden toegestuurd wordt per e-mail. Door het inschrijfformulier te retourneren, en zich daarmee in te schrijven, gaat de leerling akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing in het lesrooster is de eerste lesdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.

Voor de bepaling van de leeftijd van de leerling is de peildatum de start van het betreffende Lesjaar.

3. Opzegging en verlenging

De leerling verbindt zich voor het gehele Lesjaar tot deelname aan de lessen en de betaling van het gehele verschuldigde lesgeld. Tussentijdse opzegging is enkel mogelijk per iedere eerste van de maand door middel van een schriftelijke opzegging aan Renata Milek Vioollespraktijk. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand. Een leerling die de lesovereenkomst tussentijds opzegt is het lesgeld tot en met de opzegtermijn verschuldigd.

Als Renata Milek Vioollespraktijk geen schriftelijke opzegging heeft ontvangen voor 31 augustus aan het slot van het Lesjaar, wordt de lesovereenkomst voor de betreffende leerling automatisch met een lesjaar verlengd.

4. Lesgeld, betaling en betalingstermijnen 

Betaling van het afgesproken lesgeld zoals weergegeven op het inschrijfformuliergeschiedt door het overmaken van het verschuldigde lesgeld aan Renata Milek Vioollespraktijk binnen 14 dagen na het ontvangen van een factuur.

Aan het begin van het Lesjaar dient te worden aangegeven of hij het lesgeld: 

 • in één keer wenst te betalen; of
 • in 4 termijnen wenst te betalen; of
 • maandelijks in termijnen wenst te betalen.

Het lesgeld wordt ieder nieuw Lesjaar, zowel bij automatische verlenging als bij een nieuwe inschrijving, verhoogd overeenkomstig de ‘consumentenprijsindex voor alle huishoudens’ van het dan aflopende Lesjaar.

Indien de Betalingsplichtige nalaat tijdig aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, worden na een betalingsherinnering de rente en redelijke kosten van invordering in rekening gebracht. Achterstallige betaling kan, zonder dat de verplichting tot betaling van het lesgeld vervalt, tot het staken van de lessen leiden. De lessen zullen pas weer hervat worden wanneer het openstaande bedrag, inclusief rente en invorderingskosten, voldaan is. 

4. Betalingsplichtige (wettelijk vertegenwoordiger) 

Als Betalingsplichtige wordt aangemerkt: 

 • degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een
  leerling die op de startdatum van het Lesjaar jonger is dan 18 jaar; of
 • een leerling die op de startdatum van het Lesjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
  N.B. Ouders/verzorgers van leerlingen jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.

5. Verhindering of lesuitval 

De leerling heeft bij een wekelijkse les recht op 36 lessen per Lesjaar. In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en feestdagen geen lessen en cursussen worden gegeven.

Renata Milek Vioollespraktijk doet er alles aan om te zorgen dat uitgevallen lessen door toedoen van Renata Milek Vioollespraktijk alsnog in het Lesjaar ingehaald kunnen worden. De inhaaldatum van de les wordt in overleg met de leerling bepaald. Mocht het ondanks deze inspanningen niet gelukt zijn om 36 lessen aan te bieden dan heeft de leerling recht op restitutie van het lesgeld naar rato van de lessen die niet hebben plaatsgevonden.

Bij verhindering van de leerling verwacht Renata Milek Vioollespraktijk dat de leerling de docent hiervan op de hoogte brengt zodra de leerling weet dat hij verhinderd is. Verhindering dan wel ziekte van de leerling geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of het volgen van een extra les. 

6. Wijziging van groepsgrootte of lesvorm

Wijziging van groepsgrootte gedurende het schooljaar, bijvoorbeeld door het vertrek van leerlingen, heeft geen invloed op het te betalen tarief van de leerlingen die de lessen vervolgen. Wel behoudt Renata Milek Vioollespraktijk zich het recht voor, overgebleven leerling(en) bij vertrek van een van de andere leerlingen in de lesgroep in een andere groep te plaatsen of de lesduur naar rato te verkorten. 

Indien, bij automatische verlening van de lesovereenkomst, het in het volgende jaar niet mogelijk is de leerling de lesvorm van het Lesjaar opnieuw aan te bieden, behoudt Renata Milek Vioollespraktijk zich het recht voor de leerling een andere lesvorm tegen het daarvoor geldende tarief aan te bieden. Indien de leerling zich hiermee niet kan verenigen, kan hij of zij de lesovereenkomst alsnog opzeggen zonder dat de leerling gehouden is aan een opzegtermijn. 

7. Aansprakelijkheid 

Renata Milek Vioollespraktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen gedurende de lessen. Renata Milek Vioollespraktijk is tevens niet aansprakelijk voor ongelukken  die tijdens de lessen geschieden. 

8. Overige bepalingen 

 • In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden of het inschrijfformulier niet voorzien, beslist Renata Milek Vioollespraktijk. 
 • Renata Milek Vioollespraktijk houdt zich het recht voor tijdens het Lesjaar de lestijd en leslocatie te veranderen. 
 • Foto’s, video’s en geluidsopnamen die gemaakt worden tijdens lessen, optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van Renata Milek Vioollespraktijk. Mocht de leerling hier bezwaren tegen hebben dan kan hij of zij dit bij inschrijven kenbaar maken.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.vioollesfriesland.nl 
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen leerling en Renata Milek Vioollespraktijk is Nederlands recht van toepassing. 
 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.